Kerkrentmeesters

Visie Kerkrentmeesters

Het beheren van de materiele zaken van de kerkelijke gemeente op zodanige wijze, dat hiermee het geestelijk welzijn van de gemeente wordt gediend.

In een ideale situatie moeten de financiën geen beperkende factor zijn voor het door de kerkenraad gewenste beleid. Daarom is het zaak om het gewenste beleid van de kerkenraad zo naar de gemeente te vertalen dat de gemeente haar betrokkenheid met dit beleid ook laat zien door een financiële betrokkenheid. Op deze manier kan een gewenst beleid ook doorgang vinden.

Taken Kerkrentmeesters

Binnen de Andreaskerk zijn er 6 kerkrentmeesters met elk hun eigen taken waaronder:

- Organiseren van de Actie Kerkbalans
- Beheer van de wijkkas
- Onderhoud en beheer van het kerkgebouw en de Pastorie
- Beheer en Coördinatie Zaalverhuur
- Het opmaken van de begroting / jaarrekening / financiële overzichten
- Contacten met de predikant / koster / organist / pastoraal medewerker
- Opstellen rooster van dienst / collecten rooster
- Coördinatie diversen commissies

College voor Kerkrentmeesters

Naast de taken die de kerkrentmeesters op wijkniveau uitvoeren wordt het financieel beleid in grote lijnen bepaald door het College voor Kerkrentmeesters. In dit College zit een afvaardiging van elke hervormde wijkgemeente op het eiland van Dordrecht.

Kerkkantoor

Naast de taken die wij als kerkrentmeesters hebben worden er door het kerkkantoor o.a. de volgende taken uitgevoerd:

- Het voeren van de financiële administratie voor alle wijken van Hervormd Dordrecht
- Afgifte Collecte bonnen
- Contractbeheer kerkelijke medewerkers
- Coördinatie Actie Kerkbalans
- Versturen bijdrage eindejaarsgift / solidariteitsbijdrage

Inkomsten

De inkomsten van de Andreaskerk bestaan uit de volgende zaken:

Actie Kerkbalans
Aan het begin van elk kalender jaar wordt de actie kerkbalans gehouden. De enveloppe met daarin de in te vullen toezeggingen worden door vrijwilligers bij alle ingeschreven leden van de Andreaskerk afgegeven en ook weer opgehaald. Deze actie is onze belangrijkste bron van inkomsten en van groot belang voor het in stand houden / de groei van onze wijkgemeente.

Collecten
Tijdens de wekelijkse erediensten zijn de tweede collecte tijdens de dienst en de schaalcollecte bij de uitgang bestemd voor de Andreaskerk. U kunt uw bijdrage contant, met behulp van collecte bonnen of via de Givt-APP geven.

Zaalverhuur
De Andreaskerk beschikt over een aantal zalen onder in de kerk welke verhuurd worden.
De inkomsten uit de zaalverhuur vormen een belangrijke bron van inkomsten.

Eindejaarsbijdrage
In de maand december krijgen alle leden van de Andreaskerk een enveloppe door de bus met daarin de vraag om een eindejaarsbijdrage te geven. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de Andreaskerk en wordt gebruikt om de jaarrekening sluitend te kunnen krijgen.

Solidariteitsbijdrage
Elk voorjaar krijgt u een enveloppe met daarin de vraag om een solidariteitsbijdrage te geven van 10 euro. Van deze 10 euro wordt 5 euro afgedragen aan de PKN om noodlijdende kerken te helpen. De andere 5 euro is bestemd voor onze eigen wijkgemeente.

Incidentele giften
Daarnaast is het ook mogelijk om incidenteel een gift te geven en deze over te maken op onze wijkkas. IBAN nummer: NL05INGB0000379685: Ten name van: Wijkgemeente 9 Hervormde Gemeente Dordrecht

Uitgaven

De uitgaven van de Andreaskerk bestaan uit de volgende zaken:

Onderhoud kerkgebouw en pastorie
De kerkrentmeesters hebben een 15 jaren onderhoudsplan opgesteld waarin per jaar inzichtelijk is welk onderhoud er moet worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan schilderwerk, herstelwerkzaamheden, onderhoud aan het dak, de lift, de CV en het Orgel. Daarnaast worden er periodiek investeringen gedaan in stoelen / vloerbedekking / muziekinstallaties en beamers.

Energiekosten/Verzekeringen
Hierbij kunt u denken aan Gas, Water, Licht en daarnaast verschillende verzekeringen zoals inboedelverzekering, OZB, schadeverzekering.

Salarissen Predikant / Pastoraal medewerker / Koster / Organist
Jeugdwerk / Ouderenwerk / Evangelisatiewerk / overige activiteiten